شکرگذاری
نیكى به پدر و مادر و خانواده
نیكی به پدر و مادر، وظیفه ای اخلاقی است كه در واجب بودن شكر منعم ریشه دارد. انسان فطرتا شاكر و سپاسگزار كسی است كه به او نیكی كرده است. سپاسگزاری از پدر و مادر، نشانه و گواه سلامت فطرت است و كسی كه به پدر و مادر خود نیكی می كند، از فطرت خود پاسداری كرده است. اهمیت سپاسگزاری از پدر و مادر، چنان است كه خداون…