نوشته‌ها

اهمیت و جایگاه حج در روایات

چکیده از آنجایی که کتاب و سنت بعنوان دو ثقل در منابع اسلامی فریقین ذکر شده تا آنجا که هرگز از هم جدا شدنی نیستند (لن یفترقا ابدا) از این رو بر آن شدیم که اهمیت و جایگاه حج از زاویه ثقل دیگر هم مورد بررسی قرار گرفته و بخاطر کثرت روایات و نکات و فوائد مختلف و بهتر مورد استفاده واقع شدن مطلب، ما را بر آن…