نوشته‌ها

شرق شناسی

اشاره: نگاه و اندیشه ى غربیان در تمام طول تاریخ همواره متوجه "شرق" و "شرقیان" بوده است. واژه ى شرق و شرق شناسى را از چندین منظر مى توان به نظاره نشست. در نظر جغرافیایى، که منظور از شرق همان آسیا، خاورمیانه و دنیاى غیر اروپایى است. در مفهوم ایدلوژیکی: بیشتر یک شرق مسلمان در برابر یک غرب مسیحى قرار مى…