شرطی شدن زنان
شش اشتباه بزرگ زنان(4)
استعدادها و توانايي هاي خودتان را دست کم نگيريد استعدادها و توانايي هاي خودتان را دست کم گرفته و يا گاهي اوقات آن ها را مخفي مي کنيد. آيا مدام عادت داريد در حضور مردي که دوستش داريد، خودتان را پايين بياوريد؟ آيا به سختي مي توانيد تعريف و تمجيدهايي که ديگران از شما مي کنند را بپذيريد؟ آيا استعدادها و ت…