شب زفاف
رفتار درست و نادرست شب زفاف
در تلقی عمومی جامعه ما، شب ازدواج و شب زفاف، شب خوشبختی و رسیدن به آرزوهاست، اما شب زفاف شب خستگی هم هست، شب اظطراب و نگرانی است شب سر درد، شب گریه، شب سوزش معده و شب.... و حتی شاید شب بر باد رفتن آرزوها هم باشد. این که شب زفاف با جایگاهی که در فرهنگ اجتماعی ما دارد و اثرات آن بر زندگی ما این قدر درب…