نوشته‌ها

ذکر نشدن اسم علی در قرآن

شبهه برخی شبهه می کنند که اگر علی (ع) امام و پیروی از او لازم بوده، پس چرا در قرآن اسمی از او برده نشده است. پاسخ: در پاسخ به این شبهه مطالب زیر قابل توجه است. در قرآن کریم بسیاری از مسائل دین اسلام چه در حوزه اعتقادات و چه در حوزه فقه و احکام نام برده نشده است ولی در عین حال از دیدگاه شیعه…