سیره اقتصادی
سیره اقتصادی امام هادی (علیه السلام)
اشاره: موضوع این نوشتار بررسی سیره اقتصادی امام هادی (علیه‌السلام) است. سیره اقتصادی امام هادی (علیه‌السلام) در زمینه امور شخصی، ساده زیستی بود؛ ایشان اموال خود را صرف فقرا و نیازمندان جامعه می کردند و همواره در اجتماع در کمک به درماندگان و مستمندان توجه می نمودند؛ حضرت مردم را به پیامدهای کسب و مال حر…