سیامک سامانی

نوشته‌ها

سبک‌های والدگری در گونه‌های مختلف خانواده در مدل فرایند و محتوای خانواده

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

تهیه و طراحی مقیاس فرآیندهای خانوادگی برای خانواده‌های ایرانی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بررسی روایی و پایایی و ساختار عاملی مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده‌های ایرانی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تأثیر آموزش خانواده بر تغییر گونه‌شناسی خانواده در مدل بافت‌نگر فرایند و محتوای خانواده

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.