سپاسگزاری
نیكى به پدر و مادر و خانواده
نیكی به پدر و مادر، وظیفه ای اخلاقی است كه در واجب بودن شكر منعم ریشه دارد. انسان فطرتا شاكر و سپاسگزار كسی است كه به او نیكی كرده است. سپاسگزاری از پدر و مادر، نشانه و گواه سلامت فطرت است و كسی كه به پدر و مادر خود نیكی می كند، از فطرت خود پاسداری كرده است. اهمیت سپاسگزاری از پدر و مادر، چنان است كه خداون…
«اُف هم مگو»!
نیكى به پدر و مادر، وظیفه‏ اى اخلاقى است. انسان فطرتاً شاكر و سپاسگزار كسى است كه به او نیكى كرده است. سپاسگزارى از پدر و مادر، نشانه و گواه سلامت فطرت است و كسى كه به پدر و مادر خود نیكى مى‏ كند، از فطرت خود پاسدارى كرده است. اهمیت سپاسگزارى از پدر و مادر چنان است كه خداوند پس از امر به شكرگزارى از خو…