سيماى زن
سيماى زن در خطاب‏هاى قرآن
 حميد پارسانيا 1 چكيده موج سوم فمنيسم تحت تأثير انديشه هاى پست مدرن، علم را به ساختار زبانى و در نهايت، به عنصر جنسيت ارجاع مى دهد و معتقد است كه غلبه مرد، علم و همچنين زبانى مردانه به دنبال آورده است. بر اساس اين ديدگاه، قرآن نيز كه به زبان عربى نازل شده است، هويتى مذكر دارد. اما واقع آن است كه قر…