سيف بن عمر
آيا مذهب تشيع جعلى و ساخته شده توسط يهوديان از جمله عبد الله بن سبا است؟
پاسخ اول: راويان افسانه عبدالله بنِ سبا دوازده قرن است كه تاريخ نويسان افسانه «عبدالله بن سبا» را مي نويسند. هرچه از عمر اين افسانه بيشتر مي گذرد، شهرت بيشترى پيدا مي كند، تا آنجا كه امروز كمتر نويسنده اي ديده مي شود كه قلم به دست گرفته، درباره صحابه چيزى بنويسد، و اين افسانه را در نوشته خود فراموش…