سيره نگارى پيامبر اكرم
سيرى اجمالى درسيره نگارى پيامبر اسلام در غرب
سيرى اجمالى درسيره نگارى پيامبر اسلام در غرب مرتضى كريمى نيا سيره و تاريخ زندگانى هريك از پيامبران بزرگ، چنان با روح و آموزه هاى اساسى دينشان عجين شده است كه شناخت دقيق هريك از آن ها بدون ديگرى ناممكن، و يا دست كم، ناقص است. اين نكته علاوه بر اديان بزرگ ابراهيمى چون يهوديت، مسيحيت و اسلام، در پاره اى ا…