سياسى
تبيين مفاهيم اسلام و غرب و فهم صحيح رابطه آن دو
هيچ اصطلاحى مثل دو اصطلاح «اسلام و غرب‏» مبهم و پيچيده نم ‏باشد، البته اين آميختگى و ابهام را مى ‏توان از سوء برداشت و يا سوء فهم دانست، زيرا اولا اسلام را نمى ‏توان در مقام مقايسه با غرب قرار داد; چرا كه اسلام بار عقيدتى - دينى داشته، ولى غرب از نوعى بار سياسى - اقتصادى برخوردار مى ‏باشد. از اين …
گزارشى كوتاه از چاپ و نشر قرآن كريم در غرب
 چاپ و نشر قرآن كريم در غرب منظور از غرب در اين گفتار, غرب به معناى فرهنگى, سياسى, اجتماعى و اقتصادى است و نه به معناى جغرافيايى آن; يعنى مجموعه كشورهايى كه فرهنگ, سياست, اقتصاد و اجتماعى غرب مآب دارند. با اين ديد, ژاپن ـ در عين قرار گرفتن در خاور دور ـ غربى است و ونزوئلاى واقع در نيمكره غربى, شرقى …