سرخوردگی
لغزشهاي سياسي و مذهبي در نوجوان و جوان
مقدمه خصيصه سادگي و صفا و زودباوري و صداقت از مسائلي است كه نوجوان و جوان را به كام دشمن مي كشاند و آنها را بصورت وسيله و ابزاري در اختيار مقاصدشان قرار ميدهد آنچنان كه گاهي خودشان هم نمي دانند در معرض چه فساد و خطري هستند و در سوي چه انحرافي گام برميدارند. چه بسيار تشكل ها و سازمان دهي ها از اين طب…