سخت افزار هاى مطالعه
سخت افزار و نرم افزارهاى مطالعه موفق(2)
چون شخص به نواقص و معايب خويش بيشتر آگاه است. برنامه ريزى بلند مدت در ارتباط با اهداف نهايى و برنامه ريزى معين مدت در ارتباط با اهداف ميانى و قريب. 6ـ روش صحيح مطالعه كردن: بسيارى از افراد بدون آن كه توجه كنند. شيوه مطالعاتى غلطى را در پيش گرفته‌اند، لذا از كار و تلاش خود راضى نبوده و ثمره‌اى نمى گيرند. پس بنابراين ب…