سبک زندگی اسلام
چگونگى پوشش مسلمانان‏
 سيد مهدى موسوى كاشمرى‏ پوشش شاهكار خلقت‏ يكى از شاهكارهاى آفرينش مسئله پوشش است كه همه گياهان و جانداران از آن برخوردارند اين پوشش در مورد نباتات و محصولات آن بيشتر به منظور محافظت در برابر صدمات بيرونى و در مورد حيوانات علاوه بر آن براى نگه‏دارى آنها در برابر سرما و گرماى شديد است. افزون بر آنچه يا…