ساسون
زندگي نامه علي محمد باب
نطفه نجس در سال١۲۵۹ سید کاظم رشتی بدرود حیات گفت و با مرگ سید کاظم رشتی میان برخی از شاگردان سید کاظم برای کسب مقام جانشینی او رقابتی آغاز شد و علی محمد باب نیز یک سال بعد، در سال ١۲۶۰ قمری که مصادف با هزارمین سال غیبت امام عصر (عجل الله فرجه) بود با حمایت کانونهای متنفذ و مرموز استعماری ادعای خویش را مطرح…