نوشته‌ها

باقلدرى کودکان، چگونه برخورد کنیم؟

 امان از شوخى هاى گریه‌دار در فیلم ها، زمانى که مى خواهند بچه قلدرى را در مدرسه نشان دهند، قلدرى فیزیکى را نمایش مى دهند؛ کودکى که به زور، از همکلاسى هاى خود پول مى گیرد. باید توجه داشت که این نوع قلدرى، موارد دیگرى را نیز شامل مى شود، از جمله: به زور گرفتن و تصاحب وسایل از همکلاسى ها یا کتک زدن شان. الب…

قُلدرى کردن کودکان در مدرسه

اگر از بالغین در مورد مشکلات مدارس سؤال شود، ندرتاً ممکن است به قلدرى به عنوان یک مشکل اشاره نمایند، حال آن که قلدرى می‌تواند از مشکلات جدى در مدارس باشد. قلدرى سوء استفاده از قدرت است. پدیده‌اى است تکرارى که در آن قوی‌ترها بر ضعیف‌ترها غلبه می‌کنند. قلدرى می‌تواند به سه نوع کلامى، جسمى یا روانى صورت گیرد. قلد…