زنان پيامبر (ص)
آيه تطهير و زنان پيامبر (ص)
آيا آيه تطهير شامل زنان پيامبر هم مى شود؟ طبق آيات 32 و 33 و34 سوره احزاب كه در رابطه با اهل بيت پيغمبر است سوالى داشتم . در اين آيات صحبت از زنان پيغمبر است و قرآن به آنها گوشزد ميكند كه آنها بايد الگو باشند چرا كه خداوند مى خواهد پليدى را از آنها پاك گرداند . با توجه به اينكه اين آيه زمانى نازل گرديده كه ع…