نوشته‌ها

آندر دورى یه

اندر دوریه در سال ۱۶۴۷م "آندر دورى یه" قرآن را مستقیماً از روى متن عربى به زبان فرانسه در آورد و فرانسویان را بیش از پیش با اصول عقاید مسلمانان آشنا کرد وى در سال ۱۵۸۰م در شهر "مارسینی" واقع در شرق فرانسه به دنیا آمده بود .  تحصیلات مقدماتى را در کشور خود به پایان رساند و سپس عازم ترکیه عثمانى شد در آن…