رويكرد روانشناختى
پيش ‏نيازهاى بهداشت روانى در سوره مباركه يوسف (رويكردى تربيتى و روانشناختى)
 مرور بر سوره مباركه يوسف و بررسى ديدگاه هاى تفسيرى ذيل آن، به برداشت هايى (1) در اين مقاله، نويسنده كوشيده است با به كارگيرى شيوه تحليل محتوا×( روان شناسانه دست يابد.اين برداشت ها در راستاى كشف و اصطياد پيام هاى مربوط به بهداشت روانى خانواده، با پيگيرى روابط و رفتارهاى اجتماعى حضرت يعقوب عليه السلام و …