روشهاى رفتاری
رابطه قرآن و بهداشت و پزشکى
مقدمه قرآن کریم، رساترین پیام الهى براى بشریت است که مهمترین هدف آن، هدایت انسان به سمت فلاح و رستگارى است. از آنجا که انسان سالم در انجام وظایف خود و رسیدن به رستگارى موفقیت بیشترى دارد، اسلام بر حفظ سلامتى بدن و عدم تحمیل وظایف بیش از حد توان بر خود تاکید مى‌کند. پیشینه پزشکى در اسلام پیامبر اسل…