روز عرفه
روز عرفه 9 ذي الحجه
روز عرفه چه روزيست؟ هر سال عده زيادي از مسلمانان براي زيارت خانه خدا ـ کعبه ـ راهي مکّه مي شوند. مکّه يکي از شهرهاي کشور عربستان است که کعبه در آن جا قرار دارد. به کساني که به مکّه مي روند، اگر در ماه ذي الحجه که يکي از ماه هاي قمري است، باشد، حاجي مي گويند. اين سفر که سفر حج نام دارد، شيرين ترين سف…
پژوهشی در زمینه آیة الاکمال
اشاره در بخش اول این نوشتار، که در شماره 24 به محضر اهل معرفت تقدیم گردید، در زمینه مفردات آیه سوم از سوره مبارکه مائده، تقدیم «الیوم » بر «لکم »، نکاتی درباره «اکمال » و «اتمام »، معترضه بودن بخشی از آیه، ارتباط و هماهنگی بین دو بخش «الیوم » در آیه و منظور از آن در آیه مزبور، هم چنین نکاتی در با…