روزه مستحب
روزه مستحب
چکیده در دین اسلام افزون بر روزه واجب، روزه های مستحبی نیز تشریع شده است. روزه مستحبی آن است که گرفتنش ثواب را نصیب روزه دار می کند و باعث کمالات معنوی در او می شود و در صورت نگرفتن هیچ گناهی متوجه کسی نشده و تنها از کمالات معنوی که بر روزه مستحبی مترتب می شود محروم می گردد. روزه های مستحبی دارای اق…
روزه در اسلام
چکیده این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. روزه هر چند در ادیان پیش از اسلام بوده است اما در فرهنگ اسلامی، احکام خاصی دارد. روزه از نظر فقهی، چهار قسم است: واجب، مستحب، مکروه و حرام است و به لحاظ عرفانی سه درجه عام، خاص و خاصُ الخاص دارد. منابع د…