روح و قلب
حقیقت و روح و قلب نماز.
اشاره: روزه (صیام) در لغت به معنای خودداری از انجام کاری است و در اصطلاح شرع به معنای بازداشتن نفس از همه چیزهایی است که روزه را باطل می‌کند.(مُفطِرات) روزه در ادیان پیش از اسلام بوده است. تورات  و انجیل گزارش هایی از روزه گرفتن امتهای پیشین را گزارش داده است. بر اساس منابع اسلامی، وجوب روزه ماه رمضا…