روابط با همسر
تأثير افسردگى بر زندگى زناشويى
سعيد بهزادى فرد گاهى در زندگى زناشويى، چرخه هاى معيوبى تشکيل مى شود که برون رفت از آنها آسان نيست. يکى از اين چرخه هاى معيوب، ابتلاى يکى از زوجين به بيمارى افسردگى است. حوادث و اتفاقات پس از بروز اين بيمارى، موجب دور شدن همسران از يکديگر مى شود و راه برون رفت از اين مشکل، صرفاً همکارى و درک متقابل و …