رفتار شایسته
ارتباط موفق با کودکان
دکتر الهام هاشمي نژاد * تربيت و پرورش كودكان ، توانائيها و حوصله والدين را به چالش مي كشد . توانايي والدين در محيط خانه اي كه اكنده از تعارض است بيش از پيش تحليل ميرود . تعارض جزئي از زندگي روزمره است ، هرچند وجود آن در خانه حتي روند فعاليتهاي عادي را با مشكل مواجه مي سازد . برخورد بين پدر و مادر …