رفتارهاى اخلاقى
کژکارى جنسى بعد از ازدواج
 تعريف هاى رفتارى کژکارى جنسي[1] 1. اشتياق خيلى کم به فعاليت جنسى ـ يا پيش بينى لذت بخش نبودن آن، به طور مستمر. 2. اجتناب شديد از هر گونه رابطه جنسى ـ و يا ردّ آن ـ على رغم رابطه مبتنى بر احترام و محبت متقابل. 3. فقدان پاسخ معمول فيزيولوژيکى تهييج جنسى و بر انگيختگى به طور مکرر (براى مثال، نعوظ ل…
روش تربيت دينى كودك
سيد مصطفى علم خواه كودك هنوز به قدرتى نرسيده است كه خودش براى خودش تصميم بگيرد و بداند كه با چه چيزهايى بايد نزديك شود و از چه چيزهايى بايد دور گردد. چه كارى براى او لازم و مفيد است و چه كاري  مضر. به همين دليل تحت اشراف تربيتى خانواده و جامعه قرار دارد. اسرار تربيت انسان در كاربرد واژه "اُنس" نهفته ا…