رسانه
بازنمایی زنان شاغل در تلویزیون
هویت از مفاهیم پیچیده در علوم انسانی است که ارائه تعریفی مشخص در رابطه با آن تا حدی دشوار است. این مفهوم پیچیده وقتی در کنار مفهومی به نام جنسیت قرار می گیرد، بر پیچیدگی آن افزوده می شود. چرا که ممزوج شدن این دو مفهوم منشاء بسیاری از مسائل می تواند باشد. چرا که تداخل در ارائه تعریفی از هویت زنان و مردا…
سلطه رسانه ها بر سبک زندگی
رسانه ها هم چون یک چاقو عمل می کنند. چاقویی که هم می توان با آن جراحی کرد و هم می توان با آن سر برید! این جمله ای است که این روز ها زیاد شنیده می شود. این که رسانه ها می توانند هر پیام و محتوایی را فارغ از خوب یا بد آن، منتقل کنند. از سوی دیگر بحث سواد رسانه ای مدت ها است که مطرح شده و به این نکته توجه دا…
نوجوان و رسانه
استفاده از رسانه ها چه مشکلاتی در نوجوانان ایجاد می کند؟ امروزه نقش رسانه ها از جمله اینترنت در زندگی و تعلیم و تربیت نوجوانان انکارناپذیر است و تأثیرگذاری آن ها بر نوجوانان روز به روز بیش تر می شود. زندگی در جهان مُدرن بدون اینترنت و سایر رسانه های گروهی قابل تصور نیست. تأثیر رسانه ها و به ویژه اینترنت بر رشد اج…
رسانه ها و اخلاق
رسانه ها و اخلاق سمانه خالدی در جهان حاضر ، وسائل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تأثیر بر افکار و عقاید عمومی ، نقش بسیار مهمی بر عهده دارند. سیر تحول سریع ، در عصر اطلاعات و لزوم مبادله هر چه بیشتر بین نظام های سنّتی و مدرن ، رسانه های گروهی را اهمیتی خاص بخشیده است…