رحیمه مس سازى
اصول اساسى در تربيت دينى
 رحيمه مس سازى اساسا" تربيت و آموزش فرزندان تا شش سالگى به عهده والدين است و از آن پس اطفال مراحل تربيت مدرسه اى را طى مى کنند و مربيان و آموزگاران و دبيران آشنا ميشوند و محيط رسمى مدرسه کنار محيط غيررسمى و عاطفى خانه قرار ميگيرد . با توجه به اينکه محصلان ابتدايى تا پيش دانشگاهى کشور ما تقربيا" يک چ…