رحمت خدا
نا اميدى از رحمت خدا
  منشأ نااميدى يأس از رحمت خدا و بخشايش او، نقطه مقابل رجاء و اميدوارى به پروردگار و منشأ آن در باور نادرست است. اگر كسى عقيده اش نسبت به خداوند ناقص باشد و رحمت بى پايان و قدرت بى نهايت او را نشناسد نااميد مى شود. چنين نقصى در خداباورى، انسان را به كفر مى كشاند و حتى مى توان گفت يأس كامل فقط براى كافر…
رحمت خدا شامل حال گنهکاران
 با توجه به آيات 53 ـ 55 سوره «زمر» بدست آورد. خداوند در اين آيات با لحنى آكنده از نهايت لطف و محبت، آغوش رحمتش را به روى همگان باز كرده و فرمان عفو آنها را صادر نموده، مى فرمايد: «به آنها بگو اى بندگان من كه بر خودتان اسراف و ستم كرده ايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همه گناهان را مى بخشد كه او بخشنده و م…