ربوبیت
خالقيت، ربوبيت، الوهيت
خالقيت بعد از اثبات واجب الوجود به عنوان نخستين علت براى پيدايش موجودات ممکن الوجود و در نظر گرفتن اينکه همگى آنها در هستى خودشان نيازمند به او هستند صفت خالقيت براى واجب الوجود، و مخلوقيت براى ممکنات انتزاع مى شود.مفهوم «خالق» که بر اساس اين رابطه وجودى بدست مى آيد مساوى با علت هستى بخش و موجد (اي…
توحيد ربوبيت
ربوبيت از جمله روابطى که بين خدا و خلق، لحاظ مي‏شود اينست که مخلوقات نه تنها در اصل وجود و پيدايششان نيازمند به خدا هستند بلکه همه شئون وجودى آنها وابسته به خداى متعال است و هيچگونه استقلالى ندارند و او به هر نحوى که بخواهد در آنها تصرف مي‏کند و امورشان را تدبير مي‏نمايد. هنگامى که اين رابطه را به صو…