راه های خدا شناسی
خداشناسى فطرى
خداشناسى فطرى  يكى از راه‎هاى خداشناسى كه پيوسته مورد توجه متفكران و دانشمندان بوده است، و هم پيامبران الهى به آن اهتمام نموده و از اين طريق بشر را به دين و خداپرستى هدايت كرده‎اند، راه فطرت است. تعريف فطرت فطرت در قرآن و روايات به معنى آفرينش بديع و بي‎سابقه است. ابتكارى بودن آفرينش جهان به دو…