رئیس مذهب
امام صادق(عليه السلام) و چيستى تشيع
لقب رئيس مذهب شيعه بدين جهت براى امام ششم شيعيان شهرت يافت که معارف شيعى در دوران ايشان و در سايه تعاليم حضرتش، فرصت انتشار يافت. براى آشکار شدن اهميت اين مجال تاريخى، اشاره اى کوتاه به فشارهاى اجتماعى و سياسى وارد بر امامان پيش از حضرت صادق(عليه السلام) لازم است. اين فشارها گرچه در ابتدا، به عنوان …