دین الهی
فضیلت جهاد و مجاهد
اشاره جهاد یکی از فروع دین اسلام است. جهاد از نظر شیعه و سنی از ضروریات دین اسلام به شمار می آید و انکار آن موجب کفر می شود. جهاد در دین اسلام با شرایطی خاصی که دارد، دارای فضیلت بسیار بزرگ و مهمی است. در قران کریم و احادیث اهل بیت فضایل آن منعکس شده که در این مقاله به این فضایل ان اشاره شده است.  …
فلسفه ، اهداف و شرایط جهاد در اسلام
اشاره  یکی از مسائل مهم در مورد جنگ در اسلام فلسفه و هدف از جنگ و جهاد در اسلام است. همچنین مسئله دیگری که در جهاد بسیار مهم است شرایط جهاد است. از آنجا که بررسی تمامی آیات جهاد در قرآن کریم، بحث و مجال گسترده ای را می طلبد(۱) جنگ و جهاد در اسلام دارای فلسفه و اهداف مشخصی است. در این جا به سه مح…