دکور اتاق نوزاد
اتاق دوست داشتنى من
اتاق كودك درهرآپارتمان تنها جايى است كه كودكان درآن احساس لذت وشادابى مي‌كنند،اما نوع چيدمان وسايل ولوزام، تاثيرزيادى درظاهراتاق كودك دارد. اين هفته وسايل مورد نيازاتاق كودك را معرفى مى كنيم : صندلى متحرك وجود يك صندلى ننويى يا هرصندلى راحت ديگردراتاق كودك ضرورى است. به پشتى پشت وكف ودسته هاى اين صندلى چو…