ديگر مذاهب
فلسفه‏ امامت از ديد متكلّمان اسلامى
متکلمان امامی ١- تنفیذ و اجراى احكام اسلامى (تنفیذ احكامهم)؛ ۲- اقامه‏ ى حدود اسلامى (واقامه حدودهم)؛ ۳- پاسدارى از مرزها (و سد ثغورهم)؛ ۴- تجهیز نیروهاى دفاعى (و تجهیز جیوشهم)؛ ۵- گرفتن زكات و مالیات‏هاى شرعى (و اخذ صدقاتهم)؛ ۶- سركوبى آشوب طلبان و دزدان و راهزنان (و قهرالمتغلبه والمتلصصه و قطاع الطریق)؛ ۷- اقا…