ديه قتل
نگاهى به قانون (تغليظ در قتل هاى در حكم شبه عمد)
نگاهى به قانون (تغليظ در قتل هاى در حكم شبه عمد)  محمد على سلطانى چكيده: در اين مقاله، در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى كه بر اثر بى احتياطى يا عدم مهارت و امثال آن، قتل و صدمه اى به وجود مى آيد، به قتل عمد در تغليظ حكم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل، سپس انواع…