ديدگاه ملا صدرا
ديدگاه ملا صدرا درباره روح و نفس انسانى
آنچه براى اهل نظر از فلاسفه اسلامى ثابت شده، اين است كه غير از اعضاء و جوارح و ابدان مادى، امر ديگرى در باطن انسانها است كه منشا احساسات و ادراكات و تعقلات و حركات و سكنات و فعل و انفعالات ارادى و غيرآنها مى باشد و آن همان نفس ناطقه و جان و روان آدمى است. و اين امر نيز مسلم است كه منشا ادراكات و تعقلات و…