نوشته‌ها

بدبینى به نفس یکی از راه های تشخیص بیماری نفس

 اشاره: تشخیص و درمان بیماریهای نفسانی و معنوی راه های متعددی دارد. تا امراض نفسانی تشخیص داده نشود و خود انسان به آن پی نبرد هرگز برای درمان آن کاری انجام نمی دهد برای اینکه چنین شخصی اصلا خود را بیمار نمی داند بلکه حتی از این گونه بیماریها مانند تکبر، دروغ گفتن، شهوت رانی، دزدی، خوردن مال مردم و ام…