دوست خاموش
روش مطالعه و پژوهش(3)
 بهتر است كه نور، غير مستقيم به كتب بتابد. مطالعه در وقت غروب، كه نور به حد كافى نيست، براى چشم مضر است. گفته‌اند: « مَن‏ْ اَحَبَّ كريمتَيْهِ فَلْيَحْذَرِ المطالعهَ عِنْدَ الغروب » يعنى: « هركس دو گران‌بهاى خود (چشم‌هايش) را دوست دارد، از مطالعه هنگام غروب بپرهيزد.» 6. فاصله چشم و كتاب؛ در حد متوسط اگر سى سان…