دلیل قرآنی بر خاتمیت
ادله خاتمیت پیامبر اسلام(ص)
 دلایل قرآنى بر جهانى بودن اسلام بهترین دلیل و معتبرترین مدرک براى اثبات اینگونه مطالب، قرآن کریم است . و کسى که یک مرور اجمالى بر این کتاب الهى بکند با کمال روشنى درخواهد یافت که دعوت آن، عمومى و همگانى است و اختصاص به قوم و اهل نژاد و زبان معینى ندارد. از جمله، درآیات زیادى همه مردم را بعنوان (یا ایها ال…