دلایل توحیدی
نشانه هائى دال بر وجود خدا
نشانه هائى دال بر وجود خدا  به طور كلّى مى توانيم هر موجودى را از اثرش بشناسيم، حتّى موجوداتى را كه با حواسّ پنجگانه درك مى كنيم، زيرا هيچ موجودى در منطقه فكر ما وارد نمى شود و محال است كه مغز، ظرف موجودات شود. به عنوان مثال اگر شما خواسته باشيد جسمى را با چشم تشخيص دهيد و وجود آن را درك كنيد، در ابتدا چ…