نوشته‌ها

اسرار قربانی و حلق

اشاره یکی دیگر از اعمال، منی، «قربانی» است، لذا انسان پس از رمی جمره عقبه به قربانگاه رفته و شتر یا گاو و یا گوسفندی را قربانی می کند. همچنین بعد از قربانی ، حاجی عمل حلق یا تراشیدن سر را انجام داده و یا اگر حج اول او نباشد مقداری از موی سر خود کوتاه می کند. این دو امر که در حج از واجبات به شمار می آین…