دانشگاه آکسفورد
ملاحظاتى بر کتاب (مطالعات قرآنى)-
 اشاره: نزدیک به بیست وسه سال پیش در ۱۹۷۷، انتشارات دانشگاه آکسفورد کتابى در زمینه مطالعات قرآنى منتشر ساخت که عرصه مطالعات مستشرقان را در باب اسلام و قرآن بر محققان قدیمى این رشته چون نُلدکه، گلدتسیهر، بِل، شاخت و بلاشر تنگ کرده، و از آن پس در تمام شاخه هاى مطالعات اسلامى در غرب (همچون کلام، ملل و…