خواجوی کرمانی
مناقب آل عبا در اشعار خواجوی کرمانی
خواجوى کرمانى کمال الدین محمّد خواجوى کرمانى (متوفاى ۷۵۳هـ  . ق) مکنّى به ابوالعطاء از غزل سرایان چیره دست و تواناى سده هشتم هجرى است که منزلت ادبى او ناشناخته باقى مانده است و ظهور سخنوران پرآوازه اى همچون شیخ اجل سعدى (متوفاى ۶۹۱هـ  . ق) و لسان الغیب حافظ شیرازى (متوفاى ۷۹۱ هـ  . ق) در سده هاى هفتم و هشتم…