خليفه خدا در زمين
نقش غايي امام در نظام آفرينش
سرانجام اگر آنان نبودند، بهشت و دوزخ و عرش و كرسي و آسمان و زمين و فرشتگان و انس و جن را نمي آفريدم (صافي گلپايگاني، همان: ج?، ص??). اشكال: در روايات مربوط به غايت آفرينش، نوعي تعارض و ناسازگاري ديده مي شود؛ زيرا از يك سو، وجود پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و سلم يگانه غايت آفرينش جهان به …