خانه دارى
نقش زن در خانواده از ديدگاه قرآن
هادى حسين خانى حفظ آرامش در خانواده ايجاد سکون و آرامش همسران در کنار يکديگر، يکى از اهداف مهم ازدواج برشمرده شده است. وجود صفا، يک رنگى و صميميت در خانواده، علامت توفيق ازدواج در رسيدن به اصلي‏ترين هدف بوده و نشانه آن است که زن و مرد هر دو به وظايف خود در برابر همسر، عمل مي‏کنند. در اين ميان، با توجه به…