خاتمیت پیامبر اسلام
درماندگی بهاییت در مسیر تاریخی و اعتقادی
به این معنا که مقام آن حضرت رسالت و نبوت نبوده و نیست، بلکه ظهورالله و مظهر مقدس نفس غیب‌ الغیوب است که در قرآن مژده ظهورش به همین اسم نازل شده «هلْ ینْظرون الا انْ یاْتیهم الله فی ظلل من الغمام…». نکته جالب توجه این است که با وجود همه اعترافهای صریح بهاالله مبنی ‏بر اینکه خاتمیت حضرت رسول را پذیرفته است و …