حوزه علمیه قزوین
حوزه علمیه قزوین
حوزه علمیه قزوین در کنار دیگر مراکز علمی حوزوی بلاد اسلامی همواره «ذریة بعضها من بعض » پاسدار حریم «ثقلین » بوده در فراگیری و نشر معارف حقه از سابقه ای درخشان و افتخارآمیز برخوردار است . قزوین از سده های اول و دوم هجری از شهرهای مهم کشور پهناور اسلامی، بوده است و در لسان راویان «حدیث » مکرر از «قزوین » سخن …